My Blog

I love LOVE

I love LOVE. For poetry night, my 16 year old daughter Sevan recited a beautiful poem called Երկու Ուրուական, “Two Spirits” in which the repeating line is Ես ու Դու – You and I. Vahan Terian, the poet is telling his love that when they are together, they are two spirits, no one else exists, not even him because they have become one. AKH! SO BEAUTIFUL! That poem inspired this drawing.


I will be making a greeting card of this image too so that you can give it to your sweetheart and profess to them that the definition of love is “You and I.” Here’s the poem along with it’s translation:

Երկու Ուրուական
գրեց Վահան Տէրեան

Ես եմ, դու ես, ես ու դու
Գիշերում այս դիւթական,
Մենք մենակ ենք,- ես ու դու
Ես էլ դու եմ՝ ես չկամ…

In this enchanted night, we are alone, you and I. I am you, I do not exist.

Չկան օրերն ահարկու,
Չկայ ժամ ու ժամանակ,
Ուրուական ենք մենք երկու
Միշտ իրար հետ, միշտ մենակ…

There are no more dark days
Hours and time do not exist,
We are two spirits, always together, always alone.
Մոռացել ենք անցեալում
Տրտունջ, թախիծ ու խաւար. —
Մի ուրիշ լոյս է ցոլում
Մեղմ ու անոյշ մեզ համար…

Suffering, pain and darkness are behind us.
Now, there is a soft, calming light for us.

Ես եմ, դու ես, ես ու դու
Գիշերում այս դիւթական,
Մենք մենակ ենք – ես ու դու,
Ես էլ դու եմ՝ ես չկամ…

In this enchanted night, we are alone, you and I.
I am you, I do not exist.

SHARE

Latest Posts

View all
Armenian Coffee

Armenian Coffee

Whoever knows me, know my obsession with coffee. Armenian coffee is no exception. I drink American coffee, (I grind the beans and use the pour over method) in the morning and have my Armenian coffee...

read more
Sosse and the Daredevils of Sassoun!

Sosse and the Daredevils of Sassoun!

This is THEE most vulnerable and exciting announcement of my career!!! I have partnered with the amazing @twiddle_productions to produce the first Armenian themed animated feature film, in English,...

read more
UCLA Armenian Dance Group T-shirts

UCLA Armenian Dance Group T-shirts

I was contacted by the UCLA Armenian Dance Group and asked if I can create t-shirts for their crew. I very happily obliged. Here's the good looking team wearing the shirts!#goarmenianbruins#ucla

read more

Free Coloring page

Download my free coloring page. Adults and children both love the creativity and mindfulness of coloring in. Give it a try!