fbpx

Yes oo too (You and I) Greeting Card

$5.00$40.00

I love LOVE. When my daughter Sevan was in high school, she recited a beautiful poem for Poetry Night. It was called Երկու Ուրուական, “Two Spirits” in which the repeating line is Ես ու Դու – You and I. Vahan Terian, the poet is telling his love that when they are together, they are two spirits, no one else exists, not even him because they have become one. AKH! SO BEAUTIFUL! That poem inspired this drawing.

Here’s the poem along with it’s translation:

Երկու Ուրուական
գրեց Վահան Տէրեան

Ես եմ, դու ես, ես ու դու
Գիշերում այս դիւթական,
Մենք մենակ ենք,- ես ու դու
Ես էլ դու եմ՝ ես չկամ…

In this enchanted night, we are alone, you and I. I am you, I do not exist.

Չկան օրերն ահարկու,
Չկայ ժամ ու ժամանակ,
Ուրուական ենք մենք երկու
Միշտ իրար հետ, միշտ մենակ…

There are no more dark days
Hours and time do not exist,
We are two spirits, always together, always alone.

Մոռացել ենք անցեալում
Տրտունջ, թախիծ ու խաւար. —
Մի ուրիշ լոյս է ցոլում
Մեղմ ու անոյշ մեզ համար…

Suffering, pain and darkness are behind us.
Now, there is a soft, calming light for us.

Ես եմ, դու ես, ես ու դու
Գիշերում այս դիւթական,
Մենք մենակ ենք – ես ու դու,
Ես էլ դու եմ՝ ես չկամ…

In this enchanted night, we are alone, you and I.
I am you, I do not exist.

Share with a friend!

Reviews

Be the first to review “Yes oo too (You and I) Greeting Card”

Your email address will not be published. Required fields are marked *